PRIVĀTUMA POLITIKA
ATJAUNOTA 09.07.2019
Mums rūp Jūsu datu drošība. Ar cieņu izturamies pret Jūsu sniegtajiem datiem.
Privātuma politika
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HR CONSULTING", registrācijas numurs: 40103457425, juridiskā adrese: Raunas iela 35 k-2—28, Rīga, Latvija, LV -1084, projekts SmartHR (turpmāk – SmartHR) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, un uzglabāšanu.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru persona pēc brīvas gribas iesniedz SmartHR projektam, lai pieteiktos semināriem, izteiktu vēlmi uzstāties seminārā vai izsakot vēlmi saņemt SmartHR aktuālo informāciju.

2. Personas datu iegūšana var notikt šādi:

  • Sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, informāciju par pārstāvēto uzņēmumu) mūsu tīmekļa vietnē www.smarthr.lv
  • Izmantojot sīkdatnes (angļu val. "cookies").
3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt SmartHR klientus par gaidāmajiem notikumiem, izsūtīt rēķinus par dalību seminārā, sagatavot vārdu kartes semināra apmeklētājiem, sagatavot dalībnieku sarakstu. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vēlas pārtraukt, jebkurā laikā var dzēst savu elektroniskā pasta adresi, atrakstoties SmartHR informatīvā epastā apakšā.

Izmantojot sīkdatnes (angļu val. "cookies"), mēs uzlabojam jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt vis biežāk. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu un tā ir anonīma.

4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi birojs@smarthr.lv

SmartHR apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu aizsardzību.

5. Klienta personas datu aizsardzība

SmartHR veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

6. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

  • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
  • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
7. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SmartHR tīmekļa apmeklējuma laikā un veicot pieteikumu semināram ir uzskatāma par konfidenciālu informāciju.

Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi birojs@smarthr.lv.

Informācija atjaunota 27.03.2022